Putno zdravstevno osiguranje

Putno zdravstevno osiguranje

Bezbrižan put počinje ugovaranjem osiguranja

Odlazak na put uvek u sebi sadrži određenu dozu neizvesnosti i nepredvidivosti jer naša destinacija nam nije nikada do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja, najveći deo briga, prepuštate nama, Vašem osiguravaču.

Prema Uslovima  osiguranja mogu se osigurati zdrava lica od 0 meseci do navršenih 80 godina života, koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji. 

Putno osiguranje nudimo u saradanji sa TBS Team 24

Polisa za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu pruža naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

Osigurati se može svako zdravo lice čije je stalno mesto boravka u Srbiji. Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije, a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja. 

Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo. Ugovori zaključeni posle početka putovanja smatraće se nevažećim.

 Osiguranje se može zaključiti kao:

- individualno

- porodično (bračni drug i deca do18 godina starosti )

- grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe)

- multi osiguranje sa više ulazaka / izlazaka iz zemlje

Maksimalan iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma navedena na polisi.

Premija osiguranja zavisi od: visine ugovorene sume osiguranja, načina zaključenja osiguranja, starosti osiguranika, trajanja putovanja, proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike. Na iznose premije osiguranja obračunava se 5% poreza.

 Ovim osiguranjem je obuhvaćeno:

- ambulantno lečenje

- lekovi i zavoji propisani od lekara

- sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara

- radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drugi slični tretmani propisani od lekara

- RTG dijagnostika

- bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica)

- troškovi prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara

- troškovi upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara

- operacija zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju)

- stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu do 80.00 EUR

Napomena: Isključene su obaveze osiguravača ako je bolest ili nesrećni slučaj nastao pre zaključenja odnosno početka važenja polise.

Osigurati se može svako pojedinačno putovanje u inostranstvo. Osobama koje često putuju pruža se mogućnost ugovaranja godišnje polise osiguranja čime se rešavaju brige oko toga jesu li na vreme ugovorili osiguranje ili ne.

 

PARTNERI